نویسنده = علیرضا ایلدرمی
بررسی روند برخی عناصر اقلیمی اهواز با استفاده از آزمون من-کندال طی دوره آماری 54ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

علیرضا ایلدرمی؛ فریبا هدایت زاده؛ ملیحه مزین


ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی؛ مفاهیم و روش‌ها

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی


رتبه‌بندی مناطق حفاظت شده استان همدان بر اساس معیارهای حفاظتی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-47

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ کامران شایسته