نویسنده = ��������������������� ������������
بررسی و تحلیل وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای پزشکی در استان گلستان

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 41-53

مزدک دُربیکی؛ هومن بهمن‌پور؛ عطالله گلعلی‌پور؛ علی قائمی؛ مرتضی ملاح