نویسنده = ���������������� ���������� ������������
شناسایی آلاینده های نفتی فاز LNAPL در آبخوان پالایشگاه بندرعباس

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 141-158

عبدالرضا واعظی هیر؛ منصوره محمدزاده مطلق؛ شعیب بختیاری؛ رضا نعمت الهی