نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
ارزیابی و طراحی پایدار منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران در جهت حرکت به سوی شهر اکولوژیک

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 175-192

افروز اسلامی؛ نسیم صحرائی نژاد؛ سید حسین موسوی فاطمی


بازآفرینی دریچه‌ای جهت رسیدن به شهر پایدار (بررسی سیاست‌ و راهکارهای اتحادیه اروپا )

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 73-87

نگار براتی بروجنی؛ سارا نهیبی؛ حسین موسوی فاطمی