نویسنده = �������� ������ ������������ ��������
ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان میانه جهت توسعه گردشکری ورزشی با استفاده از GIS

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-122

میثم نوری خان یوردی؛ مهدی بشیری؛ حمید گنجئیان