نویسنده = ������������ �������������������� ��������
بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه‌حصار و مقایسه آن با پارک جنگلی سی‌سنگان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 45-59

سعیده اسکندری؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ علی یخکشی