نویسنده = ��������������������������� ������������������
مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 71-92

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی