نویسنده = ������������ ��������������
بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 15-26

فروزان وکیلی؛ لعبت تقوی؛ ابراهیم علائی