کلیدواژه‌ها = منابع
نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1395

گوهر خاکسار مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی


بررسی منابع، ساختار شیمیایی، اثرات بهداشتی و محیط زیستی فلزات سنگین در خاک

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-76

حمید عباسی تبار؛ عیسی سلگی؛ کامران شایسته؛ ثمر مرتضوی


نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 25-36

گوهر خاکسار مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی