کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
مطالعه ضریب پخشی پیچک‌های میان مقیاس در خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 215-227

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبر ی بیدختی


مدل سازی مکانی سرعت صوت در خلیج فارس با استفاده از روش های زمین آماری

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 15-25

حسام الدین مهرفر؛ محمد اکبری نسب؛ امیر سیه سرانی؛ امین رئیسی


بررسی وقوع و گسترش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان با تحلیل داده های سنجنده MODIS

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 39-48

صمد حمزه ئی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ ابوالحسن غیبی