کلیدواژه‌ها = تخریب
شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تخریب زیست‌بوم، از منظر آموزه‌های حقوق محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مریم عاطفی؛ فاطمه طباطبائی یزدی


اهمیت خدمات اکوسیستم آبخیز با تاکید بر نقش تولید رواناب و کاهش فرسایش

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 137-155

ائلناز قابل‌نظام؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ زینب حزباوی


ارائه شاخص هایی برای ارزیابی تخریب محیط زیست و کمیابی مواد و انرژی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 63-72

مجتبی سمنانی‌رهبر؛ شهام انوشه