کلیدواژه‌ها = توریسم پایدار
ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 3-15

مریم طهماسبی؛ کورش رضائی مقدم


ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، فروردین 1388، صفحه 14-29

مریم طهماسبی؛ کورش رضایی مقدم