موضوعات = انرژی های تجدید پذیر
بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1396

فروزان وکیلی؛ لعبت تقوی؛ ابراهیم علایی


رهیافت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در ریزشبکه پایه_ پیرو از منظر تثبیت فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

فرامرز فقیهی؛ فاطمه فریدیان شال؛ سودابه سلیمانی


ارزیابی ابعاد مختلف تولید بیوگاز در هاضم های بی هوازی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20

مرسده طاهری؛ نیما کریمی؛ مصطفی بیگدلی


بررسی و ارزیابی موقعیت جغرافیایی احداث نیروگاه های فتوولتاییک درکاهش میزان انتشارCO2 با استفاده از نرم افزارRet

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، فروردین 1394، صفحه 1-11

ندا ع نیکنام؛ سید علیرضا میرزای حسینی؛ علی محمدی؛ لعبت تقوی