موضوعات = حقوق محیط زیست
بررسی کارآمدی قوانین و مقررات ناظر بر آلودگی هوا در هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1395

سید عباس پورهاشمی؛ نگین موسوی مدنی؛ سحر زارعی


دستیابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

یلدا خلعتبری؛ فرهاد دبیری؛ سحر زارعی


نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1397

فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنی


شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تخریب زیست‌بوم، از منظر آموزه‌های حقوق محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مریم عاطفی؛ فاطمه طباطبائی یزدی


مکانیزم های حقوق مالکیت فکری در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی منابع ژنتیک گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

محمدرضا پروین؛ فاطمه علیزاده؛ پروین فرشچی


تدابیر تنبیهی نظام حقوقی ایران در موضوع پسماندها(مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

سید هادی موسوی


دیپلماسی محیط زیست در پرتو همگرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل بسوی حقوق بین الملل توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

علی زارع؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری


بررسی واژه درخت (شجر) و گونه‌های درختی و درختچه‌ای در کتاب آسمانی قرآن از نگاه بوم‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ مریم عسگری


شناسایی قواعد آمره حقوق بین‌الملل با نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-33

مجتبی سبحانی نیا؛ محسن عبدالهی؛ سید عباس پورهاشمی


تبیین چارچوب خطرو مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-54

نیلوفر نژاد اسمعیل؛ سبحان طیبی


بررسی حقوقی - زیست محیطی تاثیرات فعالیتهای انسانی با رویکرد معدنکاوی در بستر دریاها

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-49

سمیه نقیبی پاکقول؛ علی زارع؛ منصور پورنوری؛ پروین فرشچی


رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 99-108

مریم افشاری؛ سبحان طیبی؛ روح اله کریمی


ترویج اخلاق زیست‏محیطی با تاکید بر تغییر شیوه زندگی

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 205-216

بهمن خسروی پور؛ آمنه سواری ممبنی


کالاسازی محیط زیست، جرم پنهان دولت ها

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-168

محمدحسین زاهدیان تجنکی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ علی نجفی توانا


طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 169-180

مهری فضلعلی سرکانی؛ سبحان طیبی


دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، اسفند 1393، صفحه 76-85

سید عباس پورهاشمی؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری