موضوعات = شهرهای پایدار
بازآفرینی دریچه‌ای جهت رسیدن به شهر پایدار (بررسی سیاست‌ و راهکارهای اتحادیه اروپا )

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 73-87

نگار براتی بروجنی؛ سارا نهیبی؛ حسین موسوی فاطمی