برآورد جریان زیست محیطی رودخانه پلرود با استفاده از روش های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دانشگاه فسا

چکیده

اجرای طرح‌های توسعه منابع آب بدون در نظر گرفتن نیاز زیست‌محیطی رودخانه موجب از بین رفتن اکوسیستم آبی آن می‌گردد. بمنظور پیشگیری از اثرات منفی دراز مدت این طرح‌ها بر اکوسیستم آبی لازم است نیازهای هیدرولوژیکی و اکولوژیکی رودخانه در قالب یک نیاز آب زیست‌محیطی تعریف شده و در تعاملات تخصیص آب مدنظر قرارگیرد. هدف اصلی این پژوهش برآورد جریان زیست‌محیطی رودخانه پلرود با استفاده از روش‌های تنانت، تسمن، میانگین جریان پایه و انتقال منحنی تداوم جریان و مقایسه نتایج روش‌ها با یکدیگر می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که روش تنانت با در نظر گرفتن 30 درصد متوسط دبی سالانه برای فصول بهار و تابستان و 10 درصد متوسط دبی سالانه برای فصول پاییز و زمستان به ترتیب مقادیر 41/4 و 47/1 متر مکعب بر ثانیه پیشنهاد می‌دهد. روش‌های تسمن و میانگین جریان پایه نیز نیاز آب زیست‌محیطی رودخانه پلرود را به ترتیب برابر 2/7 و 91/6 متر مکعب بر ثانیه برآورد می‌نمایند. بررسی در یافته‌های این تحقیق مشخص نمود که روش انتقال منحنی تداوم جریان به دلیل دقت و حساسیت زیست‌محیطی بیشتر نسبت به روش‌های دیگر از نتایج بهتری برخوردار است. بر این اساس ، مقادیر به دست آمده از روش انتقال منحنی تداوم جریان در کلاس مدیریت زیستی C (حفظ حداقل شرایط زیستی رودخانه) بدلیل در نظر گرفتن شرایط مدیریت اکولوژیکی رودخانه پیشنهاد می‌گردد. بنابراین نیاز آب زیست‌محیطی رودخانه پلرود حدود 94/6 متر مکعب بر ثانیه معادل 2/47 درصد متوسط جریان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات