بررسی خصوصیات کیفی منابع آبهای زیر زمینی تامین کننده آب شرب شهر آباده

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد آباده

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده

چکیده

مقدمه: خواص فیزیکوشیمیایی آب ازجمله پارامترهای مهمی هستند که دربهداشت آب مصرفی جایگاه خاصی دارند. لذا هدف ازاین مطالعه بررسی پارامتر های کیفی آب شرب شهر آباده جهت تعیین سلامت آن می باشد.
روش بررسی: 15 پارامتر فیزیکی وشیمیایی از مجموع 20 نمونه برداشتی در ماههای خرداد و آبان 1394 از 10 منبع تامین کننده آب شرب جمع آوری شدو آزمایشات فیزیکی و شیمیایی براساس روش های مندرج در استاندارد متد صورت گرفت.
یافته ها: بررسی میانگین غلظت های اندازه گیری شده نشان می دهد کلیه پارامتر های فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده (,TDS ,TH ,Ca ,Mg ,Na ,F ,HCO3 ,SO4 ,pH ,NO3 ,NO2 ,EC ,Cl دما و کدورت) در منابع آب زیرزمینی در محدوده مطلوب و مجاز قرار دارند و انتظارات استانداردهای ملی و جهانی را برآورده می نمایند. مقدار آبدهی چاههای آب در آبان کاهش معنی داری داشته است. از لحاظ همبستگی بین مقدار EC با (TDS، TH،Ca ، Cl، SO4وHCO3 )، بین مقدار TDS با (TH،Ca ، Cl، SO4وHCO3 )، بین مقدار THبا (Ca، Cl، SO4وHCO3 )، بین مقدار Ca با (Cl، SO4 و HCO3)، بین مقدار Cl با (HCO3 وSO4 )، بین مقدار (SO4 باHCO3 )، بین مقدار (pH با F) همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد و بین مقدار درجه حرارت با (F و pH) همبستگی معنی دار منفی وجود دارد.
نتیجه گیری: کیفیت شیمیایی آب شرب شهر آباده از وضعیت خوب و مطلوبی برخوردار است، بجزسختی کل که اگرچه درمحدوده استاندارد قرار دارد، ازنظر طبقه بندی جزء آبهای سخت طبقه بندی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات