صلاحیت دولت در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از آلودگی زیست محیط دریاها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
دولت ها متعهد به حمایت و حفاظت از زیست محیط دریاها هستند. دولت ها باید کلیه ی اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورند. پیشگیری، کاهش یا کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های دریایی در صلاحیت دولت های ساحلی است. دولت های ساحلی با تصویب قوانین لازم بر پیشگیری، کاهش یا کنترل آلودگی زیست محیط دریاها و صید غیرمجاز منابع زنده ی ناشی یا در ارتباط با فعالیت های کشتی های خارجی در مناطق تحت حاکمیت خود اقدام می کنند. صلاحیت رسیدگی به نقض قوانین و مقررات دولت ساحلی و جبران خسارات ناشی از آلودگی زیست محیط دریاها و صید غیرمجاز منابع زنده ی آن از سوی کشتی های خارجی برعهده ی دولت های صاحب پرچم آنها قرار می گیرد. این صلاحیت بخاطر فعالیت های کشتی های حامل پرچم آنها در دریای سرزمینی دولت ساحلی یا دریاهای آزاد می باشد، که تحت کنترل و نظارت آنها قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات