ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابانزایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه ایلام

چکیده

بیابان‌زایی پدیده‌ای جهانی است که میتواند خسارات زیادی را در هر منطقه به همراه داشته باشد. ارزیابی و تهیه نقشه خطر و خسارت بیابان-زایی اساس و زمینه لازم برای برنامه‌ریزی منطقی بیابان‌زدایی است. از این رو هدف از این تحقیق ارزیابی خسارت بیابان‌زایی با استفاده از معادله عمومی ریسک در دشت ابوغویر دهلران استان ایلام می‌باشد.
بدین منظور ابتدا نقشه خطر بیابان‌زایی با استفاده از مدل 9 معیاری IMDPA تهیه شد. برای تهیه نقشه خطر، نقشه واحدهای کاری (رخساره‌های ژئومورفولوژی) با استفاد از نقشه‌های شیب، زمین‌شناسی و کاربری اراضی تهیه گردید. با استفاده از این روش واحدکاری به عنوان واحد اصلی بیابان‌ز‌ایی در نظر گرفته شد و برای هر شاخص با توجه به وزن دهی انجام شده یک نقشه تهیه گردید، به طوری که از میانگین هندسی شاخص‌های هر معیار نقشه کیفی معیار مورد نظر به دست آمد، سپس با تلفیق و تعیین میانگین هندسی لایه‌های حاصل از معیارها و با طبقه‌بندی نقشه به دست آمده، نقشه خطر بیابان‌زایی منطقه حاصل گردید. سپس عناصر در معرض خطر در هر واحدکاری شناسایی و نقشه فراوانی عناصر فراهم گردید و با توجه به کلاس خطر عناصر، درجه آسیب پذیری آنها نیز تعیین شد. در نهایت نقشه خسارت با ترکیب نقشه‌های شدت خطر، فراوانی و درجه آسیب‌پذیری عناصر بر اساس معادله ریسک و در قالب 4 کلاس آماده شد. نتایج نشان داد که 73/49 درصد از منطقه در کلاس خسارت زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات