مقایسه ی روش های فازی و حداکثر احتمال برای تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب گندمان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

چکیده:
تهیه ی نقشه های کاربری و پوشش زمین به منظور اطلاع از کاربری ها و برنامه ریزی در جهت مدیریت بهینه‌ی کاربری اراضی از جمله اقدامات اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار است. این مساله در خصوص مناطق حساس و به خصوص تالاب ها به علت وابستگی عملکردهای هیدرولوژیکی و بیوژئولوژیکی آن ها به جریانات سطحی و زیرزمینی و موقعیت آن ها در سیمای سرزمین از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروزه الگوریتم‌های زیادی جهت مقایسه نقشه‌های کاربری / پوشش اراضی، توسعه یافته است. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش حداکثر احتمال و فازی، جهت تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب بین المللی گندمان و اراضی پیرامون با استفاده از تصاویر ماهواره لندست می‌باشد. برای این منظور، از تصاویر سال 2014 مربوط به سنجنده OLI ماهواره لندست 8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، منطقه‌ی مورد مطالعه به طبقات تالاب، اراضی کشاورزی، اراضی بایر و مرتع تقسیم گردید و دقت کلی و ضریب کاپا برای نقشه های کاربری اراضی محاسبه شد که بر این اساس، روش فازی دارای دقت بیشتری نسبت به روش حداکثر احتمال می باشد.

کلیدواژه‌ها