بررسی مقایسه‎ای روش‎های اشعه ایکس، تترازولیوم و کشت بافت در تعیین جوانه‎زنی بذور راش شرقی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

جهت انجام هرگونه کار اصلاحی بر روی بذر، تعیین میزان قابلیت حیات آن از طریق انجام آزمون‌های قوه نامیه دارای اهمیت فراوانی است. آزمون اشعه ایکس از جمله این آزمون‌هاست که به عنوان روشی با ارزش بالقوه مطرح می‌شود چرا که دقیق، سریع و غیر مخرب است. تحقیق حاضر با هدف مقایسه این روش و آزمون تترازولیوم با نتایج حاصل از کشت جنین صورت پذیرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار 30 تایی انجام گرفت. برای مقایسه میانگین‎ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که در آزمون تترازولیوم و اشعه ایکس، چهار نوع الگو مشاهده شد. درصد قابلیت زیست در بذور راش شرقی از طریق آزمون تترازولیوم، اشعه ایکس و کشت جنین، به ترتیب 22/82 درصد، 89/68 درصد و 67/66 درصد بود. همچنین، آنالیز واریانس داده ها نشان داد که هر سه روش مورد استفاده دارای تفاوت معناداری با یکدیگر نبودند (01/0 p≤). لذا استفاده از هر سه روش نتایج یکسانی را ارائه می‎دهد که با توجه به زمان، هزینه و امکانات می‎توان در خصوص تعیین روش اندازه گیری قابلیت زیست بذور تصمیم گیری نمود. با توجه به هزینه بالای کشت بافت در تعیین جوانه زنی بذور، می‌توان روش استفاده از اشعه ایکس را به عنوان روشی با قابلیت و سرعت بالا و هزینه کم برای تشخیص قوه نامیه بذور پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات