ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه کردستان در خصوص مسائل زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: نهادهای آموزش عالی، نهادهایی هستند که انتظار می‌رود با ارائه آموزش‌های مناسب ، آگاهی لازم برای تغییر نگرش و رفتار دانشجویان جهت حمایت از محیط‌زیست را فراهم نماید. هدف از این مطالعه ارزیابی رفتارهای (دانش، نگرش و عملکرد) دانشجویان دانشگاه کردستان در خصوص مسائل زیست‌محیطی می‌باشد.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 359 نفر از دانشجویان دختر و پسر (195 نفر دختر و 164 نفر پسر) به عنوان نمونه تحقیق از بین پنج دانشکده دانشگاه کردستان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ بود که بررسی روایی آن توسط شش نفر از متخصصین حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و آموزش عالی صورت گرفت که پس از اصلاحاتی روایی آن مورد تایید قرار گرفت؛ همچنین برای سنجش پایایی و اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به طور کلی 81/0 محاسبه شد که نشان از اعتماد بالای پرسشنامه طراحی شده بود. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی) انجام شد.
یافته ها: نتایج آمار استنباطی نشان داد؛ میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه کردستان نسبت به مسایل زیست محیطی نسبتا بالاست. در بعد نگرشی دانشجویان دانشگاه کردستان نگرشی مثبت و موافق محیط‌زیست داشتند. در بعد عملکردی دانشجویان دانشگاه کردستان عملکردی قابل قبول و رضایت بخش در قبال مسائل زیست محیطی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات