نقش آلودگی سرب در خاک بر خصوصیات ریخت شناختی اندام هوائی و ریشه چمن همزیست با قارچ های میکوریز آربوسکولار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

سرب یکی از آلاینده های محیط زیست است و برای گیاهان و دیگر موجودات زنده از جمله انسان بسیار سمی است. چمنیان یا گندمیان از گیاهان گلدار می‌باشند که سطح وسیعی از پوشش گیاهی زمین را تشکیل می‌دهند. قارچ‌های میکوریز از میکروارگانیسم‌های مهم بشمار می‌آیند که با ریشه بیش از 97 درصد از گیاهان همزیستی دارند. این همزیستی میکوریزی نه تنها در تغذیه معدنی گیاهان نقش دارد بلکه مقاومت گیاه را به تنشهای محیطی از جمله آلودگی فلزات سنگین بهبود میبخشد. در این تحقیق با انجام یک آزمایش گلخانه ای تأثیر همزیستی با دو گونۀ قارچ گلوموس اینترارادیسز و گلوموس موسه بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه گیاه چمن (Lolium perenne) در خاک آلوده به سرب مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل شامل سه سطح سرب (0، 200 و 400 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک)، چهار سطح قارچ میکوریز شامل بدون قارچ (شاهد)، میکوریز آربسکولار گلوموس موسه، میکوریز آربسکولار گلوموس اینترارادیسز و تلفیق این دو نوع میکوریز با سه تکرار، انجام شد. برای ایجاد تیمارهای سرب از نمک نیترات سرب استفاده شد. نتایج نشان داد تلقیح گیاه چمن با هر دو گونۀ قارچ میکوریز، سبب تقویت خصوصیات مورفولوژیک اندازه گیری شده گردید. همچنین در سطوح سمی سرب خصوصیات مورفولوژیک گیاهان تلقیح شده با هر دو گونۀ قارچی، به طور معنی داری در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات