ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جزیره مینو)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت محیط زیست، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

امروزه بسیاری ازشهرهای کشور ماباتوجه به گسترش نامحدودوبدون برنامه ی خودسبب دست اندازی به محیطهای طبیعی و ازبین بردن آنها شده اندودر هردوره زمانی و یا در هر مکانی که ایجاد گردیده انددر پیامد استقرار خود مشکلاتی رانیز در محیط زیست ایجاد نموده اند.اصولاً ایجاد شهرهای جدیدبه منظور پاسخگویی به نیازهایی همچون جذب سرریز جمعیتی،تأمین مسکن و بسیاری ازعوامل دیگر بوده و به خاستگاه آنها درفرآیند توسعه ازدیدگاه برنامه ریزی و طرحریزی محیطی توجهی نگردیده است جزیره مینو درجنوب خرمشهر در'12 48 الی'15 48 طول شرقی و'19 30 الی'22 30عرض شمالی در استان خوزستان قرار دارد.جهت شناخت پتانسیلهای توسعه شهری در جزیره مینو ازروش تجزیه و تحلیل سیستمی ومدل اکولوژیکی مخدوم وابزارGIS استفاده شده است.در قالب این فرآیند،ابتدا منابع محیطزیستی منطقه شناسایی گردید.داده های رقومی و به همراه دیگر داده های توصیفی برای ایجاد پایگاه داده ها،به سامانهArcGIS داده شد.با تلفیق و رویهمگذاری لایه های اطلاعاتی،در سامانه ArcGIS نقشه یگانهای اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگیهای واحد،ایجاد و نسبت به امکانسنجی منطقه اقدام و مناطق مستعد برای توسعه شهری مشخص گردید.نتیجه بررسی نشان میدهد که با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اکولوژیکی مدل مخدوم،85%منطقه از نظر توسعه شهری دارای توان مناسب درجه دو و 14%منطقه توان نامناسب دارند.پیشنهاد میشود در برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری،اهداف کالبدی با اهداف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی تلفیق شده و هماهنگ و همسو پیش رود.در این راستا محور اصلی برنامه ریزی شهری در جزیره مینو با اولویت بندی ارتقاء ساختار کالبدی ورفاه اجتماعی باتوجه به توسعه پایدارمحیط زیست ودرنهایت تولیدثروت بایستی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات