حذف فلز سنگین روی از پساب صنایع غذایی توسط پوست میوه موز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی محیط زیست-آلودگی های محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری تنوع زیستی، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: برخی از مواد زائد جامد آلی توانایی بالایی در حذف یون‌های فلزات سنگین از پساب‌ دارند و می‌تواند در تصفیه پساب‌های صنعتی، مفید و کارامد باشد. در این مطالعه به بررسی حذف یون‌ فلز سنگین روی از پساب‌ صنایع غذایی توسط پوست موز پرداخته شد.
روش بررسی: ابتدا با اضافه نمودن پوست میوه موز به محیط واکنش، درصد جذب یون‌ فلز روی دو ظرفیتی توسط پوست موز در اسیدیته‌ها، غلظت‌های اولیه مختلف یون فلز روی در پساب، زمان‌های تماس، دماهای متفاوت و مقادیر مختلف از ماده جاذب مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته ها: با افزایش pH پساب ساختگی، درصد جذب یون‌های فلز روی توسط ذرات پوست موز به ترتیب افزایش و سپس کاهش یافت و در pH برابر با 7 به حداکثر مقدار خود رسید. علاوه بر این با افزایش غلظت اولیه فلز، راندمان حذف فلزات روی کاهش یافت. درصد جذب برای فلز روی بستگی به مدت زمان تماس داشت، به طوری که با افزایش مدت زمان تماس، درصد جذب برای فلز نیز افزایش یافت و بعد از گذشت 3 ساعت به حالت تعادل رسید.
بحث و نتیجه گیری: با افزایش مقدار پوست موز به پساب ساختگی، درصد جذب فلزات روی افزایش یافت. مقدار جذب بستگی به میزان دمای واکنش داشت، به طوری که با افزایش دمای واکنش درصد حذف فلز نیز افزایش یافت. همچنین درصد جذب بستگی به مقدار ماده جاذب داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پوست میوه موز توانایی خوبی جهت حذف فلزات روی دو ظرفیتی از پساب را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات