مدل‌سازی کیفی منابع آب

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه عمران آب دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

آب و منابع آب یکی از پایه‌های اصلی توسعه‌ی پایدار به شمار می‌روند و در این بین علاوه برکمیت و دبی رودخانه، کیفیت آب نیز باید به عنوان یکی از پارامترهای مهم، مورد توجه قرار گیرد؛ بر همین اساس، بررسی و پیش‌بینی پارامترهای کیفی در طول یک رودخانه، یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب است. در این راستا، شناخت کافی از شرایط منطقه، مشخصات شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه‌ها و نیز تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه‌ها به عنوان پایه‌ای اساسی در برنامه‌های مدیریت کیفیت منابع آب مطرح است. بنابراین، مدل‌سازی کیفی سیستم رودخانه و پیش‌بینی رفتار آن در شرایط ورود تصادفی آلاینده‌ها می‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیل عکس‌العمل سیستم رودخانه در مقابل آلاینده‌ها باشد و ضرورت یا چگونگی اعمال برنامه‌های مدیریتی را فراهم آورد.
در این مطالعه در یک بررسی مرور منابع مرتبط، انواع روش‌های پیش‌بینی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کیفی آب شامل مدل‌های عددی از قبیل CE-QUAL-W2، QUAL2K و مدل‌های هوشمند از قبیل شبکه عصبی مصنوعی و روش‌های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و آماری معرفی، ارزیابی و مقایسه می‌شوند تا با بهره‌گیری از اطلاعات ارائه شده در این مقاله امکان شناخت و مقایسه مدل‌های مختلف و کاربرد آن‌ها در موارد مختلف بهتر و راحت‌تر فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات