ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه انتقال آب به شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های انتقال آب بین حوضه ای از جمله راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. امروزه کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک و استفاده نادرست از منابع آبی، اجرای طرح انتقال آب در کشور را به عنوان یک راهبرد موجب شده است. شهر کرمان به لحاظ مرکزیت و دارا بودن پتانسیلهای فراوان اقتصادی - اجتماعی و به دلیل افزایش جمعیت با کاهش منابع آب زیر زمینی و سالم رو به رو شده است. پروژه انتقال آب کرمان با هدف تأمین آب شرب شهر کرمان در حال انجام است.: در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی انتقال آب به شهر کرمان از روش ماتریس ایرانی مبنی بر بازدیدهای میدانی و اطلاعات از منابع متعدد جمع آوری شد. بر اساس روش ماتریس ایرانی گزینه های اجرا و عدم اجرا پروژه آبرسانی به شهر کرمان مورد بررسی و ارزیابی قرار داده شد. بر اساس نتایج ارزیابی با ماتریس ایرانی در محیط های سه گانه فیزیکی – شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی در صورت اجرای پروژه امتیاز 25+ و در صورت عدم اجرای پروژه امتیاز 153- بدست آمد. تجزیه و تحلیل اثرات طرح نشان می دهد که بیشترین اثرات منفی در فاز ساختمانی مربوط به محیط فیزیکی که شامل شکل زمین، فرسایش خاک، مصرف آب سطحی، کیفیت هوا و صدا در منطقه می باشد. لذا پروژه انتقال آب کرمان دارای تأثیرات مطلوب فراوان می باشد که تأثیرات نامطلوب را کمرنگ می کند. بنابراین گزینه اجرای پروژه به دلیل اثرات مثبت در الویت قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات