بررسی پارامترهای دما با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری در طول دوره 2018-2099 (منطقه موردمطالعه اهواز، آبادان و مسجدسلیمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزوار-دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- گروه جغرافیا

2 دانشگاه

3 خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر - دانشگاه حکیم سبزواری-دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای دما با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری در طول دوره 2018-2099 می‌باشد. در این پژوهش کارایی مدل ریزمقیاس نمایی آمار (SDSM) در پیش‌بینی پارامترهای دمایی مورد بررسی قرارگرفته است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده‌های دمای کمینه، بیشینه و میانگین ایستگاه‌های سینوپتیک اهواز، آبادان و مسجدسلیمان از استان خوزستان می‌باشند. داده‌های NCEP و داده‌های مدل (HadCM3) داده‌های نسل سوم مدل جهانی اقلیم تحت سناریوی) A2 و (B2 برای دوره پایه) 1971-2001) میلادی است. از 15 سال اول داده‌ها (1971-1985) برای واسنجی و از 15 سال دوم (1986-2001) برای ارزیابی نحوی عملکرد مدل استفاده ‌شده است. به کمک داده‌های HadCM3(A2) و HadCM3(B2) دما برای سه دوره (2018-2047)، (2048-2077) و (2078-2099) پیش‌بینی و با دوره پایه مقایسه شده است. معیارهای بر ‌اساس خطای مطلق میانگین (MAE) و مجذور خطای ریشه دوم میانگین (RMSE) ارزیابی‌شده است. تحلیل نتایج خروجی مدل، HadCM3 نشان داد که این مدل در شهر اهواز نسبت به شهر آبادان و مسجدسلیمان از کارایی بالاتر و دقت قابل قبولی برای پیش‌بینی دما برخوردار است. همچنین نتایج در سناریو A2 B2 میانگین دما برای هر سه شهر استان خوزستان در ماه‌های ژولای، اوت و سپتامبر، بیشینه مطلق دما در ماهای می، اکتبر، نوامبر و کمینه دما در ماه‌های ژولای و سپتامبر افزایش دما را برای سال‌های 2018 تا 2099 نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات