ارزیابی عوامل شفابخشی مکان و منظر با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی نمونه موردی: اقامتگاه های سالمندی تهران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

2 دانشگاه شهید رجایی

چکیده

جمعیت رو به‌رشد سالمندان، لزوم شناخت راهکارهای کیفیت‌بخشی به زندگی این قشر وسیع را به عنوان امری ضروری مطرح می‌نماید. ازطرفی مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از اثربخشی عوامل شفابخش در افزایش کیفیت-زندگی سالمندان است. پژوهش حاضر طی پیمایشی توسط پرسشنامه محقق ساخت(تائید روایی از روش CVR و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ: 90/0)، به بررسی عوامل شفابخش کیفیت ساز زندگی سالمندان در نه اقامتگاه سالمندی تهران با 148 نفر حجم نمونه پرداخته است. تحلیل‌های پرسشنامه با نرم‌افزار SPSS22 انجام‌گرفته است. با توجه به نوع سؤالات پرسشنامه (بسترسنجی و ایدئال‌سنجی)، یافته‌ها بیان‌گر وجود پنج متغیر جسمی- حرکتی، ادراکی-روانی، ادراکی-عاطفی، فیزیکی-کالبدی و اجتماعی-فرهنگی در حیطه‌ی شفابخشی است. نتایج تحقیق بیان‌گر تأثیرگذاری عوامل اجتماعی-فرهنگی (میانگین: 37/3)، ادراکی-روانی (میانگین:06/3) و ادراکی-عاطفی(میانگین:15/3) بر شفابخشی اقامتگاه و همین‌طور وضعیت مناسب عامل جسمی- حرکتی (میانگین:22/3) و وضعیت نسبتا مناسب عامل فیزیکی-کالبدی (میانگین:97/2) در اقامتگاه‌های سه ناحیه بهزیستی تهران می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرگذاری برخی متغیرها بر افزایش کیفیت زندگی سالمند و ارزیابی برخی دیگر از متغیرها با تحلیل میزان همپوشانی شاخصه‌های با وضعیت موجود پرداخته شده است. این مسئله به دلیل جنس متغیر و جلوگیری از ورود اطلاعات واضح به تحقیق می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل پنجگانه پژوهش در شفابخشی موثر و با توجه به نوع سوالات (بسترسنجی) نتایج بیان گر وضعیت مناسب اقامتگاه‌ها در متغیر جسمی-حرکتی و وضعیت نسبتا مناسب در متغیر فیزیکی‌کالبدی بود. بررسی سه متغیر دیگر( ایده‌آل سنجی) نیز بیان‌گر تاثیر مثبت سه متغیر ادراکی‌روانی، ادراکی‌عاطفی و اجتماعی‌فرهنگی در شفابخشی مکان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات