اثر آتش سوزی بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در دو سایت مرتعی مطالعه موردی (مراتع بلومان استان لرستان)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع وآبخیز دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مرتع وآبخیز دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

3 1- استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی پس از آتش سوزی در تیپ های گیاهی گراس و بوته زار در مراتع ییلاقی ارتفاعات بلومان در دو منطقه فراکش و زاغه دراستان لرستان انجام گردید، این دو سایت مرتعی در سال 1390 دچار آتش سوزی شده اند، پس از گذشت سه سال در سایت های مورد مطالعه، ابتدا تیپ بندی به روش فیزیونومیک - فلوراستیک، صورت گرفت و نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک از دو منطقه شاهد و آتش سوزی با استقرار 4عدد ترانسکت200 متری انجام شد، بر روی هر ترانسکت10پلات یک متر مربعی به فاصله 20 متر از همدیگر قرار گرفتند. شاخصهای مورد بررسی در در اوایل خرداد ماه سال 1393 شامل درصد پوشش گیاهی کل (به تفکیک فرم رویشی)، درصد خاک لخت، درصد سنگ و سنگ ریزه، درصد لاشبرگ، تنوع گونه ای بودند، همچنین تراکم و تولید به روش ﻗﻄﻊ و ﺗﻮزﯾﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺎ روش ﭼﻬﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮری اندازگیری شد، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار Spss و روش ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد مطالعه در بخش شاهد و آتش سوزی در سطح 1درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. همچنین ، سوزی آتش سوزی تاثیر متفاوتی برفاکتورهای مورد بررسی در دو منطقه مورد مطالعه داشت. نتایج این تحقیق نشان داد آتش سوزی می تواند باعث تغییر تیپ در جوامعه گیاهی شود و از آن می توان به عنوان ابزار مدیریتی در اصلاح جوامع گیاهی در کنار مدیریت چرای دام استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات