بررسی توسعه پایدار سامانه‌های کشاورزی بر مبنای حسابداری محیط‌زیستی- اقتصادی (مطالعه موردی: شالیکاران استان گیلان، شهرستان شفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

3 دانشگاه تهران

4 شرکت مهاب قدس

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی فیزیکی و ارزش پولی جریان ورودی و خروجی مواد مغذی مربوط به تهی‌شدن خاک مزارع و همچنین بررسی میزان پایداری درآمد کشاورزان با لحاظ نمودن این مقادیر است. این مطالعه در بین شالیکاران استان گیلان که به دو گروه کوچک مقیاس (کمتر از یک هکتار) و بزرگ مقیاس (بیشتر از یک هکتار) دسته‌بندی شده و بر پایه هزینه و درآمدهای سال 1393 انجام شده است. عاملی که در این پژوهش برای کمی‌سازی تغییرات حاصلخیزی خاک استفاده شده، میزان تبادلات مواد مغذی خاک است. در این مطالعه از روش‌های هزینه‌ی جایگزینی و تغییرات باروری و حاصل‌خیزی خاک و نرم‌افزار ارائه شده توسط سازمان خواروبار جهانی و بنیاد سلطنتی مناطق حاره‌ای هلند (FAO/KIT) استفاده شد. نتایج نشان داد که خالص مواد مغذی در هر دو گروه کشاورزان مقداری منفی است (به ترتیب780500 و 754700 ریال کاهش ارزش مواد مغذی خاک در کشاورزان کوچک و بزرگ مقیاس). درآمد نا‌خالص دو گروه از کشاورزان بعد از وارد‌کردن حساب‌های مواد مغذی در حساب‌های متداول مزرعه به ترتیب 46662732 و 46212578 ریال بدست آمد. درصد پایداری درآمدی هر دو گروه نیز مشابه یکدیگر و برابر 98 درصد محاسبه شد که نشان می‌دهد سامانه‌‌های زراعی مورد استفاده در مزارع نمونه‌گیری شده نسبتاً پایدار عمل کرده‌اند. JEL: Q56

کلیدواژه‌ها

موضوعات