کاربرد مدل CE-QUAL-W2 در مدل‌سازی کیفیت آب

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه عمران آب دانشگاه علم و صنعت

چکیده

امروزه با توجه به گسترش جوامع و به تبع آن افزایش استفاده از منابع آبی، دخل و تصرف غیرطبیعی در رودخانه‌ها افزایش یافته و در نهایت منجر به تغییر شرایط کیفی آب شده است. از این رو تهیه و ارائه یک سیستم مدیریتی برای پیش‌بینی رفتار و جلوگیری از آلودگی بیش از حد محیط ضروری به نظر می‌رسد. به کارگیری سیستم پایش و ارزیابی مستمر کیفی و همچنین بهره‌گیری از مدل‌های ریاضی مناسب جهت شبیه‌سازی کیفی و پیشنهاد سناریوهای مدیریتی مناسب می‌تواند ضامن بهبود کیفیت محیط و هم‌چنین راه‌گشای توسعه پایدار باشد. مدل‌های ریاضی، عکس‌العمل قابل انتظار رودخانه بر اثر ورود آلاینده‌ها را پیش‌بینی ‌خواهند کرد. یکی از گام‌های اساسی شبیه‌سازی ریاضی اکوسیستم‌های آبی از جمله رودخانه‌ها، انتخاب نوع مدل متناسب با شرایط و عوامل مؤثر و همچنین در نظر گرفتن اطلاعات و داده‌های قابل دسترس است. روش مورد استفاده در این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی، با هدف معرفی مدل CE_QUAL_W2 به عنوان نمونه‌ای از یک مدل عددی و دو بعدی و کاربرد آن در مباحث مربوط به مدل‌سازی کیفیت آب است. نتایج نشان می‌دهد مدل CE-QUAL-W2 دارای قابلیت شبیه‌سازی هیدرودینامیک و کیفیت آب در شرایط غیر دائمی و غیر یکنواخت است، همچنین امکان مدل-سازی سازه‌های هیدرولیکی متعدد (مانند لوله، پمپ، دریچه)، قابلیت افزودن و یا کاستن شاخه‌های فرعی در طول جریان رودخانه و امکان اضافه نمودن پیکره‌های آبی متعدد (مانند رودخانه، خور و مخزن) در این مدل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات