مروری بر شناسایی و ارزیابی خطر زیست محیطی گونه‌های گیاهی مهاجم بر اکوسیستم‌های آبی(مطالعه موردی گیاه سنبل آبیWater hyacintch)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی واحد گیلان، رشت، ایران،

2 عضو هیات علمی و مدیرگروه محیط زیست ، دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

3 هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی واحد گیلان، رشت، ایران

4 هیات علمی دانشکده مهندسی بهداشت محیط نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

هجوم گونه های غیربومی بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی در جهان است که نقش عمده‌ای در تغییرات جهانی دارد. در مطالعه حاضر به معرفی برخی از اثرات نامطلوب ورود گونه گیاهی غیربومی سنبل آبی به اکوسیستم حساس و شکننده آبی و روشهای رایج بررسی خطرات ناشی از این اثرات بر محیط زیست اشاره شده است. بدین منظور با استفاده از یکسری جستجوهای اینترنتی و کتابخانه ای به گردآوری مطالب ارزنده ای پرداخته شده است. ابتدا کلیاتی در زمینه رویکرد ارزیابی ریسک زیست محیطی در مواجهه با ورود گونه مهاجم سنبل آبی به یک اکوسیستم آبی بیان شده است سپس به مهمترین اثرات نامطلوب که گونه مهاجم سنبل آبی در یک اکوسیستم آبی می تواند به جای بگذارد و همچنین روند ارزیابی ریسک زیست محیطی رایج در مورد این گونه خاص به زبانی ساده و علمی اشاره شده است. مطالعات حاکی از آن داشت که مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی به همراه پارامترهای اکولوژیک می تواند علاوه بر شناسایی گونه های مهاجم از حیث شدت ایجاد تنش زیست محیطی، در بررسی پیامدهای زیست محیطی بر گونه های حساس، بومی و زیستگاههای حساس موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات