رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران شمال

2 هیات علمی دانشگاه آزاد دماوند

3 دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده

امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسئولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این ساختار می باشد.
این پژوهش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی با امعان نظر به رژیم حقوقی موجود است.
ضعف ضمانتهای حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مسئولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد.
هدف از انجام این پژوهش بررسی مسایل محیط زیست در چارچوب مبانی مسئولیت مدنی و رویه ابزار و مسئولیت و همچنین رژیم حقوقی موجود است.
در این پژوهش سعی گردیده است تا نشان بدهد که چرا مسئولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. مهم ترین دستاورد این پژوهش بازشناسی آن دسته از نظریات مسئولیت مدنی حفاظت از محیط زیست از منظر فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات