بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره ای روستای تاریخی کندوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- مدیر گروه زیست فناوری صنعتی و محیط زیست- پژوهشکده زیست فناوری-سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 کارشناس- شرکت شیرین عسل

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت پایش تنوع زیستی و مراقبت از آثار تاریخی وباستانی و مشاهده رشد بعضی از انواع گلسنگها بر روی سطوح صخره های روستای تاریخی کندوان، در این تحقیق پوشش گلسنگی سطوح سنگی آن مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: منطقه مورد مطالعه سطوح صخره ای محوطه تاریخی روستای کندوان تعیین شد. پس از نمونه برداری گلسنگ ها از مناطق تعیین شده مستندسازی آنها صورت گرفت. شناسایی نمونه ها بر اساس کلید شناسایی گلسنگ هاوتوجه به خصوصیات ریخت شناسی و تشریحی و ساختار بستر رویش انجام گرفت. با توجه به الگوهای پراکنش متفاوت گلسنگی در سطوح سنگی روستا تلاش شد ارتباط آن با عوامل محیطی و فعالیت های انسانی بررسی گردد.

نتایج: بر اساس شرایط اکولوژیکی حاکم بر روستای کندوان بیش از 42 گونه مختلف گلسنگ به عنوان تنوع زیستی و بیوفیلم موجود درسطوح صخره ها کلونیزه شده اند، که برای اولین بار در اینجا 9 گونه منتخب به عنوان گونه های شایع سطوح سنگی این زیستگاه معرفی می گردند که نقش مهمی در تغییر سیمای صخره ها دارند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی اولیه عوامل اکولوژیکی حاکم بر روستای کندوان از جمله، معماری، آب و هوا و فعالیت های انسانی می توانند تنوع زیستی و توسعه گلسنگ ها را تحت تاثیر قرار دهند. اما نقش محافظتی ویا تخریب زیستی آنها بر سنگ ها نیازمند مطالعات بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات