ارائه چارچوبی با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست در تخریب ساختمان ها با استفاده از FAHP (مطالعه موردی: سعادت آباد تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

پژوهش حاضر به ارائه چارچوبی به منظور بررسی مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در ارتباط با تخریب ساختمان‌ها می‌پردازد. برای این منظور ابتدا مشکلات موجود در زمینه تخریب ساختمان در شهر تهران و کمبودهای موجود در قوانین کشوری و شهری شناسایی شد. بررسی مشکلات موجود در کنار مطالعه حادثه سعادت آباد نشان داد که مبحث تخریب نیاز به چاره اندیشی و اقدامات موثر و سریع دارد. در کنار استخراج نقایص موجود، فاکتورهای موثر در تخریب ساختمان با توجه به مقالات موجود و نتایج تلاش محققان گذشته بدست آمد و این فاکتورها با توجه به نظرات کارشناسان مربوطه اعم از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و پیمانکاران تخریب با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده و فاکتورهای مهم شناسایی شدند. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل شده و با توجه به اهمیت فاکتورهای موجود راهکارهای اصلاحی و یک الگوی عملکردی برای بهبود شرایط کنونی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات