بررسی نگرش کشاورزی ارگانیک و عوامل مؤثر بر آن در بین کشاورزان مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشیار ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از این تحقیق سنجش نگرش کشاورزان دهستان سراجوی شمالی نسبت به کشاورزی ارگانیک و عوامل مؤثر بر آن بود. پژوهش از نوع تحقیقات کمی و کاربردی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، کشاورزان سرپرست خانوار دهستان سراجوی شمالی بودند که 201 نفر از آنها طی نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن توسط اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان مربوطه تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق پیش‌آزمون و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (71/0- 90/0) تأیید شد. نتایج نشان داد میانگین رتبه نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک 92/2 در مقیاس 5 سطحی لیکرت بود. همچنین مشخص شد بین نگرش به کشاورزی ارگانیک با متغیرهای دانش، رفتار کشاورزی پایدار، میزان دریافت اطلاعات در زمینه کشاورزی ارگانیک از طریق کانال‌های مختلف همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود داشت و بین نگرش و میزان تحصیلات رابطه همبستگی مثبت و معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد وجود داشت. بین نگرش و درآمد، میزان استفاده از نهاده‌های شیمیایی و میزان مراجعه به شرکت‌های خدمات مهندسی برای کنترل آفات و بیماری‌ها همبستگی منفی و معنی‌دار داشت و بین نگرش و بعد خانوار رابطه همبستگی منفی و معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد چهار متغیر میزان استفاده از سموم شیمیایی، دانش کشاورزی ارگانیک، میزان فعالیت مراکز خدمات ترویجی برای تولید ‏محصولات سالم و میزان استفاده از کود شیمیایی 7/56 درصد از تغییرات نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات