ارزیابی توان اکولوژیک تالاب قوریگل برای کاربری کشاورزی و مرتعداری با روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ملایر

2 دانشجوی دکترا دانشگاه ملایر

چکیده

کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور نقش مهمی در رسیدن به توسعه پایدار ایفا می کند که مستلزم شناخت قابلیت های محیطی می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری کشاورزی، مرتعداری در تالاب قوریگل و بررسی میزان انطباق کاربری های فعلی کشاورزی، مرتعداری با توان اکولوژیک منطقه برای کاربری های مذکور می باشد. در این پژوهش، ابتدا معیارها و زیرمعیارها انتخاب شدند. سپس، با استفاده از پرسشنامه ی دلفی، وزن معیارها و زیرمعیارها تعیین گردید و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها بهره گرفته شد. درنهایت، کلیه ی لایه ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار تلفیق شدند و نقشه ی نهایی توان اکولوژیک منطقه به دست آمد. در این تحقیق از لایه های خاکشناسی، سنگ شناسی، توپوگرافی، اقلیم، پوشش گیاهی، میزان آب و کاربری اراضی استفاده گردید. با استفاده از لایه توپوگرافی، لایه های شیب و ارتفاع و جهت منطقه تهیه گردید. نقشه های ساختمان و زهکشی و بافت و حاصلخیزی و فرسایش خاک از اداره آب منطقه ای و لایه های باران و دما و رطوبت از سازمان محیط زیست استان آذربایجان‌شرقی تهیه گردیدند. یافته ها حاکی از آن است که تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دارای قابلیت بالایی جهت ارزیابی توان اکولوژیک اراضی برای کاربری های کشاورزی - مرتعداری می باشد.مساحت تالاب قوریگل 3500 هکتار می باشد. که 500 هکتار در طبقه یک کشاورزی و 530 هکتار در طبقه یک مرتعداری قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات