بررسی حذف فتوکاتالیستی سولفات از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب

3 دانشجوی دکتری تخصصی

چکیده

زمینه و هدف: از جمله مسائل جدی که در سال های اخیر به آن توجه گردیده است ، نقش گوگرد و ترکیبات مختلف آن همچون سولفات به عنوان بخشی از آلاینده های موجود در پساب های خروجی است. با توجه به اینکه امروزه استفاده از نانو مواد در تصفیه آلاینده های محیط بسیار مورد توجه است، هدف از این مطالعه استفاده از نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی (Fe3O4) تحت تابش UV برای حذف سولفات است.
روش کار: آزمایش ها در سیستم ناپیوسته انجام شد و تاثیر پارامترهای pH، مقدار نانو ذره، زمان تماس و غلظت اولیه سولفات تحت تابش لامپ فرابنفش ( w8) مورد بررسی قرار گرفت ، همچنین از متداول ترین ایزوترم ها و سینتیک های جذب برای بررسی حذف سولفات و سرعت واکنش استفاده شد و نهایتاً خصوصیات مورفولوژی و ساختاری نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی با استفاده از دستگاه های SEM و TEM تعیین گردیدند.
یافته‌ها: باتوجه به نتایج ، حداکثر راندمان حذف برای سولفات 92/77 درصد است که در pH و زمان تماس برابر 7 و 90 دقیقه و مقدار نانو ذره برابر با 2 گرم در لیتر بدست آمد. داده های این مطالعه تطابق خوبی با ایزوترم لانگمویر نشان دادند . آنالیز سینتیک نشان داد که حذف سولفات با مدل سینتیکی جذب مرتبه دوم مطابقت دارد.
نتیجه‌گیری: در نهایت می توان اذعان نمود که فرآیند فتو کاتالیستی نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی و پرتوی فرابنفش (UV-C) می تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه آلاینده سولفات از پساب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات