ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه رازی با تاکید بر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری

چکیده

هدف از این پژوهش سنجش میزان آگاهی دانشجویان از پدیده‌ گرمایش جهانی، تغییر اقلیم، پیامد ها‌ی آن در ایران و راهکارهای مقابله با آن است. روش مطالعه پیمایشی و اطلاعات مورد نیاز آن به وسیله‌ پرسشنامه‌ محقق ساخته گرداوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است) 10892 نفر (، نمونهگیری تعداد دانشجویان از روش تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 375 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار صوری (مراجعه به متخصصان) و برای محاسبه‌ی میزان پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است (با ضریب 87/0). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. متغیر‌های مورد سنجش جنسیت، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی هستند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که سطح شناخت دانشجویان از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در حد متوسط است، اما میزان آگاهی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوتی ندارد، همچنین بین میزان آگاهی دانشجویان و دانشکده‌ی محل تحصیل آنان تفاوتی وجود ندارد، اما دانشجویان رشته‌ی آب و هواشناسی بنا بر ماهیت رشته تحصیلی در مقایسه با دانشجویان سایر رشته‌ها از سطح آگاهی بالاتری برخوردارند. ضمن آنکه بین مقطع تحصیلی و میزان شناخت دانشجویان رابطه‌ی معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها