بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حسگر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد

چکیده

زمینه و هدف: آفت کش ها مواد شیمیایی هستند که به منظور کنترل حشرات، قارچ ها، علف های هرز و سایر آفت ها استفاده می شوند. پسماند آفت کش ها ممکن است ازطریق هوا، آب و خاک وارد زنجیره ی غذایی شده و باعث مشکلات بهداشتی برای اکوسیستم، پرندگان، حیوانات و انسان شود. روش های متداول شناسایی آفت کش شامل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و کروماتوگرافی گازی (GC) می باشند. ولی این روش ها وقت گیر و نیازمند به تکنسین برای کنترل مداوم است، بنابراین استفاده از زیست حسگرها میتواند در این زمینه مفید باشد.
روش بررسی: زیست حسگرآنزیمی استیل کولین استراز برای شناسایی آفت کش های ارگانوفسفره ( مورد مطالعه: پاراکسون) استفاده گردید. شناسایی کمی آفت کش ها بر پایه مهار آنزیم استیل کولین استراز و کاهش فعالیت آن در مواجهه با آفت کش مورد نظر می باشد. پارامترهایی مانند pH، غلظت آفت کش و پایداری زیست حسگر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: زیست حسگر طراحی شده حساسیت بالایی را نسبت به پاراکسون از خود نشان داد. تحت شرایط بهینه مهار استیل کولین استراز توسط پاراکسون با افزایش غلظت این ترکیب در دامنه 7-10 تا 10-10 مولار رابطه خطی داشت. همچنین زیست حسگر تهیه شده پایداری بسیار خوبی را از خود نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: زیست حسگر آنزیمی استیل کولین استراز می تواند به عنوان شناساگری حساس در جهت شناسایی سریع سموم آفت کش در محیظ های آلوده ی آبی و خاکی در بخش های صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات