ارزیابی‎ ‎توان‎ ‎اکولوژیک توسعه‎ ‎شهری،روستایی و صنعتی شهرستان شیراز و برآورد ‏استقرار فعلی این مناطق ‏‎ ‎با استفاده‎ ‎از‎ ‎سامانه‎ ‎اطلاعات‎ ‎جغرافیایی‎(GIS)‎

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

‏‎ ‎توسعه نامناسب ‏‎ ‎مناطق مسکونی و صنایع،‎ ‎‏ سبب‎ ‎تخریب‎ ‎اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و‎ ‎گسترش‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎پهنه‎ ‎های آسیب‎ ‎پذیر،‎ ‎نظیر‎ ‎حوزه‎ ‎های‎ ‎سیلابی‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎شیب‎ ‎های نامناسب را‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حقیقت‎ ‎باعث‎ ‎به‎ ‎هم‎ ‎خوردن‎ ‎تعادل‎ ‎و پایداری اکولوژیک‎ ‎درسرزمین‎ ‎می‎ ‎شود.‏‎ ‎ضرورت‎ ‎ارزیابی‎ ‎توان‎ ‎اکولوژیک کاربری‎ ‎توسعة‎ ‎شهری، ‏روستایی و صنعتی‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎عینیت بخشیدن به‎ ‎قابلیت‎ ‎بالقوه سرزمین‎ ‎مورد‎ ‎انتظار‎ ‎است. هدف این تحقیق ارزیابی توان ‏اکولوژیک شهرستان شیراز برای توسعه شهری، روستایی و صنعتی می باشد.‏‎ ‎در همین رابطه شهرستان شیراز با استفاده از ‏رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی و جمع بندی آنها با بهره گیری از فن آوری ‏GIS‏ ارزیابی گردید. در تحقیق حاضر تعداد ‏یازده شاخص در پنج معیار کلی فیزیوگرافی، زمین شناسی، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم مورد بررسی واقع شدند. ‏همچنین ارزیابی بر اساس منطق بولین (منطق ‏And‏) و اصلاح طبقه بندی روش مخدوم انجام شد. نتایج ارزیابی در دو ‏کلاس نسبتا مناسب(2) و نامناسب(3) ارائه شد. در ضمن در این پژوهش درصد طبقات توان در برآورد استقرار فعلی ‏کاربری های شهری،روستایی و صنعتی با روی هم گذاری لایه های پلی گانی شهری، نقطه ای روستاها و مناطق صنعتی ‏شهرستان بر روی نقشه توان اکولوژیک انجام و وضعیت این مناطق مشخص گردید. با توجه به نتایج بدست آمده اکثر ‏مناطق شهری در طبقه مناسب دو و اکثر مناطق روستایی و صنعتی در طبقه سه یا نامناسب قرار دارند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات