مدیریت اصولی پسماند در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT ( مطالعه موردی شهر پردیس)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه آموزشی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دماوند

چکیده

امروزه مدیریت مواد زائد، مسئله قابـل ملاحظـه‌ای در جهان است که از اهمیت حیاتی برخـوردار می باشد. رشد روز‌افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد،موضوع مدیریت مواد زائد جامد را بسیار اساسی می نماید. در همین راستا دراین پژوهش، جهت مـدیریت مواد زائد جامد در شهر جدید پردیس چک‌لیست‌هایی از سلسله مراحل تولید تا دفع زباله تهیه گردیده و جهت جمع‌آوری داده‌ها ازشیوه مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه‌ استفاده شده است. جهت شناسایی عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی(فرصت‌ها و تهدیدات) از پرسشنامه خبرگان به روش دلفی استفاده گردید. فهرست اولیه‌ای از عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر راهبردهای مدیریت پسماند در منطقه تهیه و از تعدادی افراد مجرب به عنوان گروه دلفی خواسته شد در خصوص عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مدیریت پسماند در شهر جدید پردیس اظهار نظر کنند. پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی، وزن‌دهی معیارها به روش AHP صورت گرفت و سپس انـواع راهبردهـای ممکن در دسته‌هایST ، WO ،SO و WT طبقه بندی شد .از میان مؤلفه‌های شناسایی‌شده دو عامل عدم وجود هماهنگی‌های درون‌بخشی و دفن غیربهداشتی مواد زائد جامد در محل دفن نهایی با امتیاز وزنی (074/0) به‌عنوان اساسی‌ترین ضعف و دو عامل عدم وجود هماهنگی‌های برون‌بخشی و آلودگی محیط‌زیست با امتیاز وزنی (081/0) به‌عنوان اساسی‌ترین تهدید، سیستم مدیریت مواد زائد جامد شناسایی شد. بنابراین تمام عوامل اصلی(کاهش در مبدأ، تولید، ذخیره، پردازش و اداره در محل، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، بازیافت، دفع و مراقبت‌های بعد از دفع) باید در دستور کار سازمان مواد زائد جامد قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات