سنجش غلظت فلز سنگین سرب در آب و بافت‌های آبشش، کبد و ماهیچه ماهی Capoeta capoeta gracilis رودخانه پلنگ‌رود گیلان

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی سرب به علت اثرات سمی، از بزرگترین مشکلات منابع طبیعی و محیط زیستی است. تحقیق حاضر در زمستان 1391 تا تابستان 1392 به منظور ارزیابی میزان آلودگی فلز سنگین سرب در آب و بافت‌های (کبد، آبشش و ماهیچه) ماهی Capoeta capoeta gracilis رودخانه پلنگ‌رود در منطقه اباتر شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان صورت گرفته است.
روش بررسی: نمونه های آب و ماهی در 3 ایستگاه مشخص جمع‌آوری شد. برای نمونه برداری از آب رودخانه از دستگاه واتر‌سمپلر (water sampler) و برای صید ماهیان از تور ماشک استفاده شد. پس از انجام آزمایش بر روی نمونه‌ها با کمک نرم افزار اکسل مورد بررسی آماری قرار گرفت و برای بررسی همبستگی از آزمون رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: غلظت سرب در بافت‌های آبشش، کبد و ماهیچه به ترتیب mg/kg 7/50 ، mg/kg 2/34 و mg/kg 3/24 است و طبق داده‌ها غلظت سرب بالاتر از استانداردهای WHO، FAO، USFDA و NHMRC است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل، بیانگر بالاتر بودن حد مجاز عنصر اندازه‌گیری شده در نمونه‌ها در مقایسه با استانداردهای مورد بحث است و منطقه از لحاظ فلز سنگین سرب بسیار آلوده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات