اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات سنگین ضروری(Zn, Fe, Cu) و سمی(Pb, Cd, Ni) در صمغ تراویده از درخت ارژن (Amygdalus haussknechtii) در مناطقی از ایران با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

کنترل مقدار مواد شیمیایی، جهت تضمین سلامت زندگی بشر و جلوگیری از آلودگیهای محیطی ضروری است. صمغ ها نقش پایدارکننده، امولسیون کننده و بهبود دهنده بافت در مواد غذایی و دارویی را ایفا می کنند. صمغ خوراکی تراویده از درخت ارژن، حاوی برخی فلزات ضروری (روی، آهن و مس) و سمی (سرب، کادمیوم و نیکل) است. در این تحقیق، غلظت فلزات ضروی نظیر روی، آهن و مس و فلزات سمی نظیر سرب، کادمیوم و نیکل در صمغ تراوش شده از درخت ارژن که در سه استان (استانهای ایلام، لرستان و فارس) رویش دارد، اندازه گیری شد.
در این پژوهش، غلظت فلزات ضروری و سمی در صمغ درخت ارژن، برمبنای روش هضم تر(هضم در اسید)یاری شده با امواج فراصوت و دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نمونه های صمغ، پس از خاکستر شدن و هضم در هیدروکلریک اسید، بمدت ده دقیقه در حمام اولتراسوند ( امواج فراصوت) در دمای °C 40 قرار گرفتند.
بر اساس اندازه گیریهای مربوط به نمونه های سه استان، بیشترین غلظت به فلز آهن تعلق دارد. بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و بدنبال آن، تست t، بین غلظت فلزات سمی و ضروری در سه استان تفاوت معنی داری وجود دارد(P

کلیدواژه‌ها

موضوعات