ترویج اخلاق زیست محیطی با تاکید بر تغییر شیوه زندگی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 اهواز، شهرستان باوی ملاثانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

امروزه بحران محیط زیست به یک مساله جدی و یکی از چالش برانگیزترین مسائل تبدیل شده است. چرا که پیامدهای مهم و بلند مدت عملکرد انسان بر روی محیط زیست با شتاب بیشتری در حال آشکار شدن است. بر این اساس، نظریه پردازان معتقدند تمام مشکلات زیست محیطی که ناشی از فعالیت های انسان است، با به کارگیری فناوری صرف حل نمی شوند و تغییرات در رفتار انسان مورد نیاز است. این پژوهش تلاش دارد به بررسی، تحلیل و تبیین ترویج اخلاق زیست محیطی بپردازد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای، سایت های اینترنتی بوده و از نوع مطالعات مروری-تحلیلی است. مطابق با یافته های پژوهش بسیاری از مسائل وابسته به محیط زیست امروزه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه رفتارهای روزمره انسان است. بسیاری بر این باورند که راه حل بحران های زیست محیطی را می بایست در تغییر رفتار انسان و تغییر شیوه ی زندگی وی بر روی زمین جستجو کرد. از این رو تغییر شیوه ی زندگی به عنوان نیروی محرکه برای ترویج آگاهی های زیست محیطی با استفاده از الگوها و رفتارها می باشد که انسان می تواند به جای تخریب محیط زیست، با تعدیل سطح نیازهای خود و تطبیق شیوه زندگی خود با محدودیت های موجود نقش مهمی در کاهش و کنترل مشکلات و مسائل مرتبط با محیط زیست داشته باشد. در این راستا آموزش های ترویجی می تواند حس امانتداری و مسئولیت پذیری انسان ها را برانگیخته تا آن ها بتوانند در حفظ محیط زیست نقش مؤثرتری ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات