کاربرد ارزیابی چرخه‌ی حیات در بررسی آثار محیط زیستی محصولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. *(مسوول مکاتبات)

چکیده

 
گسترش مشکلات محیط زیستی جوامع را به سوی استفاده صحیح و آگاهانه از منابع سوق می­دهد. ارزش واژه­هایی چون محصولات دوست­دار محیط زیست و تکنولوژی­های سبز در بین مصرف­کنندگان و مدیران روز به روز در حال افزایش است. در این راستا روش  ارزیابی چرخه­ی حیات با هدف بررسی آثار محیط زیستی یک محصول تمام فرآیندها و مواد مورد استفاده برای ایجاد و استفاده و مرحله­ی بعد از استفاده آن را در نظر می­گیرد. با توجه به افزایش میزان استفاده از این روش در جامعه علمی و صنعتی جهانی و عدم توجه کافی به آن در کشور، این مجموعه با هدف معرفی بیش­تر این روش گردآوری شده است. در بخش­های مختلف این مقاله ابتدا مراحل تکوین و تکمیل این روش، برخی از کاربردهای آن در بخش­های مختلف اقتصادی و نحوه­ی انجام 4 مرحله­ی انجام آن شرح داده شده است. سپس برخی نرم­افزارهای مورد استفاده در این روش با یکدیگر مقایسه شده­اند. در نهایت چشم­انداز آینده­ی روش ارزیابی چرخه­ی حیات شرح داده شده است که طبق آن به نظر می­رسد ارزیابی چرخه­ی حیات به سوی در نظر گرفتن مولفه­های توسعه پایدار (مردم، سیاره زمین و رشد) پیش می­رود.

کلیدواژه‌ها


 1. Guinee, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T. and Rydberg, T. Life cycle assessment: past, present, and future. Environmental science & technology, 2011. 45(1): 90-96.
 2. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (الف). 1386. ایزو 14040 (مدیریت زیست محیطی- ارزیابی چرخه­ی حیات- اصول و چارچوب). تهران.
 3. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ب). 1386. ایزو 14044 (مدیریت زیست محیطی- ارزیابی چرخه­ی حیات- الزامات و راهنمایی­ها). تهران.
  1. Finnveden, G., Hauschild, M.Z., Ekvall, T., Guinee, J., Heijungs, R., Hellweg, S., Koehler, A., Pennington, D. and Suh, S. Recent developments in Life Cycle Assessment. Journal of Environmental Management, 2009. 91(1): 1-21.
  2. Klöpffer, W. Introducing Life Cycle Assessment and its Presentation in ‘LCA Compendium’. In Klöpffer, W. and Curran, M. N. (editors). Background and Future Prospects in Life Cycle Assessment. Springer Netherlands. 2014.  P: 1-37.
  3. Recchia, L., Boncinelli, P., Cini, E., Vieri, M., Pegna, F. G. and Sarri, D. Multicriteria Analysis and LCA Techniques. Springer. 2011, 5-26
  4. Klöpffer, W. The role of SETAC in the development of LCA. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2006. 11(1): 116-122.
  5. Menten, F., Chèze, B., Patouillard, L. and Bouvart, F. A review of LCA greenhouse gas emissions results for advanced biofuels: the use of meta-regression analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013. 26: 108-134.
  6. O''neill, T.J. Life cycle assessment and environmental impact of polymeric products iSmithers Rapra Publishing. 2003. 13 (12). P: 148
  7. Ortiz, O., Castells, F. and Sonnemann, G. Sustainability in the construction industry: A review of recent developments based on LCA. Construction and Building Materials, 2009. 23(1): 28-39.
  8. Cellura, M., Ardente, F. and Longo, S. From the LCA of food products to the environmental assessment of protected crops districts: a case-study in the south of Italy. Journal of environmental management, 2012. 93(1): 194-208.
  9. Clavreul, J., Guyonnet, D. and Christensen, T. H. Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. Waste management, 2012. 32(12): 2482-2495.
  10. رفیعی، رضا؛ سلمان ماهینی، عبدالرسول؛ خراسانی، نعمت الله.  "ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد"، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1388 ، 16(ویژه­نامه 2): 208-220.
  11. خراسانی، نعمت الله؛ منوری، سید مسعود؛ سروش، مژده. "ارزیابی چرخه حیات بیولوژی- مکانیکی مدیریت پسماند شهر تهران"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان 1389 ، تهران ، ایران.
  12. قنبرزاده لک ، مهدی و صبور، محمدرضا. "ارزیابی چرخه­ی عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری از نظر انتشار گازهای گلخانه­ای و مصرف انرژی- مطالعه موردی: جزیره سیری"، محیط شناسی،1389 ، 36(55): 67-78.
  13. کارگری، نرگس و مستوری، رضا، "مقایسه انتشار گازهای گلخانه­ای در انواع نیروگاه­های برق با استفاده از رویکرد LCA"، نشریه انرژی ایران، 1389، 13(2): 67- 78.
  14. سلطانی، افشین؛ رجبی، محمدحسین؛ زینلی، ابراهیم؛ سلطانی، الیاس. "ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گیاهان زراعی با روش LCA: گندم در گرگان"، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 1389، 3(3): 201-218.
  15. میر حاجی، حمزه؛ خجسته پور، مهدی؛ عباسپور فرد، محمدحسین؛ مهدوی شهری، سید محمد.  "ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندر (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1391، 4(2): 112-120.
  16. خرم­دل، سرور؛ رضوانی مقدم، پرویز؛ امین غقوری، افسانه. "بررسی آثار زیست محیطی نظام­های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات"، مجله تحقیقات غلات،1393 ، 4(1): 27-44.
   1. Flynn, K.M. Evaluation of Green Infrastructure Practices Using Life Cycle Assessment. A thesis for the degree of Master of Science in Sustainable Engineering. 2011. P: 196
   2. بذرگر، امیر بهزاد. ارزیابی زیست محیطی نظام­های تولید چغندر قند در خراسان به روش LCA. رساله­ی دکتری رشته زراعت. دانشگاه علوم کشاورژی و منابع طبیعی گرگان، 1390،  ص: 270
    1. Goedkoop, M., Oele, M., Leijting, J., Ponisioen, T. and Meijer, M. Introduction to LCA with SimaPro. PRé. 2013. P: 80.
    2. Available from: http://www.ecoinvent.org (accessed: June 26, 2015).
    3. Available from: https://nexus.openlca.org (accessed: June 26, 2015).
    4. Colomb, V., Ait Amar, S., Basset Mens, C., Gac, A., Gaillard, G, Koch, P., Mousset, J., Salou, T., Tailleur, A., van der Werf, H. M. G. AGRIBALYSE®, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling. Oliseeds & fats Crops and Lipids, 2015. 22(1) D104.
    5. Goedkoop, M., De Schryver, A. and Oele, M. 2008. Introduction to LCA with SimaPro 7. PRé. P: 88.
    6. Available from: http://simapro.co.za (accessed: July 26, 2015).
    7. Available from: http://www.linkcycle.com (accessed: July 23, 2015).
    8. Available from: http://www.openlca.org (accessed: July 23, 2015).
    9. Available from: https://www.yumpu.com (accessed: April 19, 2016).
    10. Available from: http://www.gabi-software.com (accessed: April 19, 2016).
    11. Available from:https://www.earthshiftglobal.com (accessed: April 19, 2016).
    12. Available from: http://www.umberto.de (accessed: April 19, 2016).
    13. Rebitzer, G., Tomas, E., Rolf, F., Davis, H., Norris, G., Rydberg, T., Schmidt, W. P., Suh, S., Weidema, B. P. and Pennington, D. W. Life cycle assessment: Part 1: Framework, goal and scope definition, inventory analysis, and applications. Environment international, 2004. 30(5): 701-720.