تأثیر آموزش درس مطالعات اجتماعی با روش پروژه ای بر سواد زیست محیطی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه ، ایران

2 گروه علوم تربیتی واحد ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف "تأثیر آموزش درس مطالعات اجتماعی با روش پروژه ای بر سواد زیست محیطی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی" انجام گرفت.
روش بررسی:روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده که در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. آزمودنی های پژوهش شامل70 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ناحیه دو شهر ارومیه در سال تحصیلی 96-1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش، از ابزار سنجش سواد زیست محیطی صالحی عمران و آقامحمدی (1387)، با روایی محتوایی تأیید شده و ضریب پایایی 771/0 برای گردآوری داده‌ها استفاده شد؛ داده‌‌های حاصل نیز با استفاده از آمار توصیفی ( شاخص‌های گرایش مرکز و پراکندگی) و استنباطی ( آزمون تی دو گروه مستقل و تحلیل کوواریانس) توصیف و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان گروه‌های آزمایش و کنترل در مورد سواد زیست محیطی ( دانش، نگرش و توانش)، در سطح خطای 5% تفاوت معنی‌دار وجود دارد (05/0 > p) و این تفاوت به نفع دانش-آموزان آموزش دیده با استفاده از شیوه پروژه ای می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از شیوه فعال تدریس پروژه ای بر سواد زیست محیطی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. لذا پیشنهاد می شود به منظور افزایش سواد زیست محیطی دانشجویان زمینه های لازم برای اجرای روش تدریس پروژه ای در مدارس فراهم شود.

کلیدواژه‌ها