فهم انگاره رفتار زیست‌محیطی شهروندان و مولفه‌های موثر بر آن در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 -

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر اهواز می‌باشد. ماهیت پژوهش حاضر، نظری ـ کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی می‌باشد. در این پژوهش از شاخص‌های (آگاهی زیست‌محیطی، نگرش زیست‌محیطی، رفتار زیست‌محیطی) با 25 گویه استفاده‌شده است. جامعه آماری شهروندان شهر اهواز می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS21 و لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ازنظر رفتار زیست‌محیطی بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد که در آن بین سن و رفتار زیست‌محیطی رابطه‌ای وجود ندارد ولی بین تحصیلات و رفتار زیست‌محیطی رابطه معناداری و ضعیف وجود دارد. در بررسی مدل مفهومی مشخص گردید که آگاهی زیست‌محیطی با ضریب مسیر 43/0 و با ضریب مسیر 45/0 به ترتیب بر نگرش زیست‌محیطی و رفتار زیست‌محیطی تأثیر می‌گذارد و نگرش زیست‌محیطی با ضریب 71/0 بر رفتار زیست‌محیطی تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات