تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش و ارزیابی عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو و سناریوهای اقلیمی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت، ایستگاه سینوپتیک تکمیلی میانده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

4 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عملکرد مدل LARS-WG5.5 در شبیه‌سازی متغیرهای دمای کمینه، دمای بیشینه و بارش در ایستگاه سینوپتیک تکمیلی میانده جیرفت برای دوره پایه 2010-1990 است. ارزیابی چهار شاخص ضریب تعیین، ناش - ساتکلیف،جذر میانگین مربعات خطا و میانگین خطای انحراف نشان داد، مدل LARS توانایی بالایی در شبیه‌سازی آماری سری‌های زمانی روزانه بارش و دماهای کمینه و بیشینه دارد. سپس به‌منظور شبیه سازی دادههای اقلیمی دوره آتی 2040-2011 و برای انتخاب مناسبترین مدل در منطقه مورد مطالعه مدل LARS برای 14 مدل GCM موجود تحت سه سناریوی A1B، A2 و B1 در دوره 2016-2011 به‌عنوان دوره شبیه سازی اجرا شد. به این علت که در مطالعات تغییر اقلیم در اکثر موارد عدم قطعیت مدلهای GCM در نظر گرفته نمیشود و هر یک از این مدلها برای یک منطقه خاص بهترین برآورد را دارند. نتایج نشان داد که سناریوی A2 مدل NCPCM با مقدار RMSE برابر 4/411 درجه بهترین مدل برای شبیه سازی دمای کمینه و سناریوی A1B مدل HADCM3با مقادیر RMSE برابر با 3/862 درجه بهترین مدل برای شبیه سازی دمای بیشینه است. هم چنین در مورد بارش سناریوی B1 مدل BCM2با مقدار RMSE برابر با 5/895 میلیمتر بهترین مدل GCMبرای منطقه میباشد. نتایج مقایسه میانگین درازمدت هر یک از پارامترهای اقلیمی شبیه سازی شده نسبت به دوره پایه نشان داد که دمای کمینه و بیشینه به ترتیب 1/103 و 1/222 درجه ، و میزان بارش 0/345 میلیمتر افزایش می بابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات